1.7.2023 došlo ke sloučení Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a VOŠ a Střední průmyslové školy textilní, Liberec, Tyršova 1, příspěvkové organizace.

Informace o studiu na sloučené škole jsou na prumyslovkaliberec.cz.

Přijímací řízení

Výsledky přijímacího řízení 3. kolo

Výsledky oboru vzdělávání Textilnictví a oboru vzdělávání Oděvnictví naleznete níže v dokumentech ke stažení.

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

 • pro obor Textilnictví a pro obor Oděvnictví (více v kritériích pro přijetí ve 3. kole - viz níže)
 • 26. 6. 2023 od 7:30 - příjem přihlášek ke vzdělávání na střední škole do obou oborů - na přihlášce je nutná zdravotní způsobilost pro obor
 • 26. 6. 2023 v 17:00 - ukončení přijímání přihlášek ke vzdělávání na střední škole do obou oborů (při zasílání poštou nejzašší datum podání)
 • 27. 6. 2023 8:00 - 12:00 v kanceláři školy nahlížení do spisu
 • 27. 6. 2023 vyhlášení výsledků (pod ev. číslem, které obdržíte při odevzdání přihlášky)
 •  

Rozhodnutí po odvolání

Vážení uchazeči, bylo ukončeno odevzdávání zápisových lístků v rámci 2. kola přijímacího řízení, proto jsem mohla rozhodnout o vašem odvolání.

Výsledky rozhodnutí naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů po odvolání jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Rozhodnutí si lze vyzvednout v kanceláři školy, rozhodnutí o přijetí není doručováno. Zápisový lístek odevzdejte v kanceláři školy do 22. 6. 2023. Kancelář školy je otevřená každý pracovní den 7:30 – 12:00 nebo po telefonické domluvě - 485 110 096.

Výsledky přijímacího řízení 2. kolo

Výsledky oboru vzdělávání Textilnictví a oboru vzdělávání Oděvnictví naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena. Rozhodnutí si lze vyzvednout v pátek 26. 5. 2023 v 7:30 – 12:00, rozhodnutí o přijetí není doručováno. Zápisový lístek odevzdejte v kanceláři školy do 7. 6. 2023. Kancelář školy je otevřená každý pracovní den 7:30 – 12:00 nebo po telefonické domluvě - 485 110 096.

Nepřijatí uchazeči si mohou rozhodnutí osobně vyzvednout v kanceláři školy v pátek 26. 5. 2023 v 7:30 – 12:00. Poté nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka školy doručí rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí. Vzor odvolání je níže v dokumentech ke stažení. Odvolání doporučujeme převážně nepřijatým uchazečům z kapacitních důvodů.

Všem úspěšným uchazečům gratulujeme, neúspěšní nevěšte hlavu a podejte do 3 pracovních dnů odvolání.

 

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo - NÁHRADNÍ TERMÍN

výsledky přijímacího řízení 1. kola v náhradním termínu naleznete níže

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

 • pro obor Textilnictví a pro obor Oděvnictví (více v kritériích pro přijetí ve 2. kole - viz níže)
 • 15. 5. 2023 od 7:30 - příjem přihlášek ke vzdělávání na střední škole do obou oborů - na přihlášce je nutná zdravotní způsobilost pro obor
 • 19. 5. 2023 v 12:00 - ukončení přijímání přihlášek ke vzdělávání na střední škole do obou oborů (při zasílání poštou nejzašší datum podání)
 • 23. 5. 2023 8:00 - 12:00 v kanceláři školy nahlížení do spisu
 • 24. 5. 2023 vyhlášení výsledků (pod ev. číslem, které obdržíte při odevzdání přihlášky)
 • 7. 6. 2023 - nejzašší datum pro odevzdání zápisového lístku

Výsledky přijímacího řízení 1. kolo

Výsledky oboru vzdělávání Textilnictví a oboru vzdělávání Oděvnictví naleznete níže v dokumentech ke stažení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena, rozhodnutí o přijetí není doručováno.

Info ke vzdělávání vašich dětí: Po rozhodnutí ředitelky školy o přijetí ke vzdělávání na daný obor a odevzdání zápisového lístku má každý žák střední školy ze zákona právo tento vzdělávací obor i dokončit. 

Všem úspěšným uchazečům gratulujeme.

 

Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých nezletilých uchazečů ředitelka doručí rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitelky školy o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí.

 

Odevzdání zápisového lístku

Uchazeč svůj úmysl stát se žákem příslušného oboru vzdělání ve střední škole potvrdí odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

Odvolání proti rozhodnutí ředitele o výsledku přijímacího řízení lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

--------

 

Termíny:

1. 3. 2023 odevzdání přihlášky SPLNĚNO

15. 3. 2023 nejzazší termín vydání zápisového lístku základní školou SPLNĚNO

18. 3. 2023 PŘIJÍMAČKY NA NEČISTO - nezapomeňte si psací a rýsovací potřeby a červenou tužku na opravu SPLNĚNO

konání přijímacích zkoušek

13. 4. 2023 - 1. řádný termín - SPLNĚNO

14. 4. 2023 - 2. řádný termín - SPLNĚNO

10. 5. 2023 - 1. náhradní termín

11. 5. 2023 - 2. náhradní termín

 

28. 4. 2023 - zpřístupnění výsledků Centrem - SPLNĚNO

28. 4. 2023 - nahlédnutí do spisu od 15:00 do 17:00 v ředitelně školy - SPLNĚNO

 

Více na stránkách Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT zde

 

Podání přihlášky do 1. kola 

Přihlášku podává za nezletilého uchazeče jeho zákonný zástupce s jeho písemným souhlasem, vyjádřeným jeho podpisem na přihlášce, za uchazeče s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovu ji může podat ředitel příslušného školského zařízení, přičemž o tom bezodkladně informuje zákonného zástupce uchazeče.

Uchazeč může podat nejvýše dvě přihlášky; pořadí obou uvedených škol v příslušném tiskopise je vždy shodné a nevyjadřuje preferenci té které školy.

Jednotná zkouška je organizována ve dvou termínech podle § 60c odst. 1 školského zákona: v 1. stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako první, ve druhém stanoveném termínu ve škole (oboru vzdělání, zaměření ŠVP) uvedené na přihlášce jako druhé (pokud uchazeč podá v 1. kole dvě přihlášky, uvádí školy na obou tiskopisech ve stejném pořadí). Uchazeč tak může jednotnou zkoušku konat dvakrát, pokud podá obě přihlášky do oborů s MZ, kde se jednotná zkouška povinně koná.

Součástí přihlášky jsou mimo jiné tyto doklady nebo jejich ověřené kopie (vysvědčení nemusí být doloženo, je-li klasifikace na přihlášce potvrzena školou razítkem bez malého státního znaku):

 • vysvědčení z posledních 2 ročníků - studijní výsledky na ZŠ z 8. ročníku (1. a 2. pololetí šk. rok 2021/22) a 1. pololetí 9. ročníku (šk. rok 2022/23)
 • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání, pokud je podle nařízení vlády č. 211/2010 Sb. předpokladem přijetí uchazeče ke vzdělávání splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazeče pro příslušný obor vzdělání,
 • doporučení školského poradenského zařízení obsahující podpůrná opatření pro nezbytné úpravy přijímacího řízení, jde-li o uchazeče se speciálními vzdělávacími potřebami,
 • doklad o splnění povinné školní docházky, jde-li o uchazeče, který ukončil nebo ukončí povinnou školní docházku v zahraniční škole, vydaný zahraniční školou,
 • osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení vydaného zahraniční školou nebo rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v případě, že se pro přijetí vyžaduje získání příslušného stupně vzdělání,
 • doklad o oprávněnosti pobytu u cizince dle § 20 odst. 3 školského zákona,
 • žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka u osob, které získaly předchozí vzdělání mimo území České republiky,
 • případné další dokumenty požadované školou v rámci vyhlášení kritérií k přijímacímu řízení.

 

Přijímání a hodnocení cizinců

Uchazeči, kteří:

 • získali předchozí vzdělávání ve škole mimo území České republiky (§ 20 odst. 4 školského zákona)
 • jsou cizinci dle § 1 odst. 1 zákona č. 67/2022 Sb., o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Lex Ukrajina“) a při jejich přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních školách pro školní rok 2023/2024 se použije postup určený opatřením obecné povahy Přijímací řízení č. j. MSMT-29772/2022-1 ZE DNE 27. 10. 2022 (dále jen „opatření obecné povahy“),
 • jsou uchazeči s upravenými podmínkami přijímání dle vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

Uchazeč = cizinec dle § 1odst. 1 Lex Ukrajina 

Uchazeč tuto skutečnost doloží – připojí k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole kopii dokladu o dočasné ochraně a to i v případě, že uchazeč získal předchozí vzdělání v „české“ základní škole, protože se vzdělával v 9. ročníku „české“ základní školy.

Současně s přihláškou může dle svého uvážení:

 • podat žádost o prominutí jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka (bude nahrazena rozhovorem), uchazeč je do výsledného pořadí zařazen dle redukovaného hodnocení,
 • podat žádost o konání jednotné přijímací zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce

Uchazeč, který je cizincem dle § 1 odst. 1 Lex Ukrajina, ale nedoložil kopii dokladu o dočasné ochraně a podá si žádost, nebude konat jednou přijímací zkoušku z českého jazyka (bude nahrazena rozhovorem), ale musí konat jednotnou přijímací zkoušku z matematiky v českém jazyce. Uchazeč je do výsledného pořadí zařazen dle redukovaného hodnocení.

 

Vyhodnocení výsledků 1. kola

Centrum zpřístupní výsledky jednotné zkoušky školám nejpozději 28. dubna.

Ředitel školy do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení Centrem zveřejní celkové hodnocení uchazečů v 1. kole; ředitel školy zveřejnění výsledky prvního a posledního přijatého uchazeče v anonymizované podobě.

Ředitel školy ukončí hodnocení a zveřejní na dobu alespoň 15 dnů na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňujícím dálkový přístup pod registračním číslem (přiděleným uchazeči nejpozději v den přijímací nebo talentové zkoušky před jejím zahájením) pořadí uchazečů podle výsledku hodnocení spolu s výsledkem řízení u každého uchazeče, včetně poučení o právních následcích neodevzdání zápisového lístku podle § 60g odst. 7 školského zákona, a kritéria přijímacího řízení.

Zveřejněním seznamu přijatých uchazečů jsou rozhodnutí o přijetí oznámena a od tohoto dne běží lhůta pro odvolání proti přijetí. 

Seznam uchazečů přijatých po náhradním termínu přijímací zkoušky se zveřejňuje stejně jako seznam uchazečů přijatých po řádném termínu.

 

Dokumenty ke stažení